обща информация
Литература
В България:

Списък с литература от България за Европейския лалугер (20.12.2008) (на английски) (pdf)

2010 - NEW!!!

Koshev Y. 2010. Interspecific aggressive behaviour of European ground squirrel (Spermophilus citellus L.). – Biotechnology & Biotechnological Equipment, 24 (2) Special Edition: 671-674. (full pdf).

2009

Koshev Y. 2009. Distribution, isolation and recent status of European ground squirrel (Spermophilus citellus L.) in Pazardzhik district, Bulgaria. Annual of Shumen University “Konstantin Preslavsky”, Faculty of Natural Science, XIX B6: 97-109. (full pdf).
Golemansky V., Y. Koshev. 2009. Systematic and ecological survey on coccidians (Apicomplexa: Eucoccidida) in European ground squirrel (Spermophilus citellus L.) (Rodentia: Sciuridae) from Bulgaria. – Acta Zoologica Bulgarica, 61 (2): 141-148. (full pdf).
Stefanov V., E. Markova. 2009. Distribution and current status of the European souslik (Spermophilus citellus L.) in Sofia valley and the adjacent areas. – Biotechnology & Biotechnological Equipment, 23 (2) Special edition: 381- 384. В интернет (full pdf): http://www.diagnosisp.com
Markov G., A. Atanasova, I. Raykov, H. Dimitrov, M. Gospodinova. 2009. The fragmented landscape of agricultural areas in Bulgaria: Implications for conservation of European ground squirrel (Spermophilus citellus L., 1766) today. – Mammalian Biology, 74, Suppl. 1: 18 (abstract).


2008

Koshev Y. 2008. Distribution and status of European ground squirrel (Spermophilus citellus) in Bulgaria. - Lynx (Praha), n.s., 39 (2): 251-261. (full pdf).
Георгиев Д., Е. Райчев, К . Колева. 2008. Европейският лалугер (Spermophilus citellus, Rodentia, Mammalia) в условията на Казанлъшкото поле. – Екология и Бъдеще, 7 (2): 63-66 (full pdf).
Kоshev Y., I. Pandourski. 2008. Structure and variability of alarm calls of European ground squirrel Spermophilus citellus L. 1766 (Mammalia: Rodentia) from Western Bulgaria. – Acta Zoologica Bulgarica, 60, 1: 99-105 (full pdf).
Koshev Y., M. Kocheva. 2008. Daily activity pattern in free-living European ground squirrels Spermophilus citellus (Mammalia: Rodentia) from Northwestern Bulgaria. – Acta Zoologica Bulgarica, suppl. 2: 149-154 (full pdf).

2007

Koshev Y., M. Kocheva. 2007. Environmental factors and distribution of European ground squirrel (Spermophilus citellus) in Bulgaria. – Journal "Ecology & Safety. International Scientific Publications", 1, 276-287 (full pdf).
Golemansky V., Y. Koshev. 2007. Coccidian parasites (Eucoccidia: Eimeriidae) of European ground squirrel (Spermophilus citellus L., 1766) (Rodentia: Sciuridae) from Bulgaria. – Acta Zoologica Bulgarica, 59, 1: 81-85. (full pdf).

2000-2006

Зидарова С. 2003. Някой особености в разселването и биологията на лалугера, Spermophilus citellus L. (Mammalia, Rodentia) в Софийско. Дипломна работа, София, СУ “Св. Климент Охридски”, 70 стр.
Колева К., Д. Георгиев. 2005. Сезонни изменения в колонията на Европейския лалугер (Spermophilus citellus, Rodentia, Mammalia) и привързаност към територията край село Дъбово, Старозагорска област. Сборник с научни трудове от Студентска Научна Конфенеция „Опазване на биологичното разнообразие и управление на защитените територии”, БФБ и СУ „Св. Климент Охридски”, София, 114-124. В интернет (full pdf): www.bbf.biodiversity.bg (непубликувано).
Пешев Ц., Д. Пешев, В. Попов. 2004. Фауна на България, том 27. Бозайници. София, (Акад. изд.) “Марин Дринов”, 632стр.
Стефанов В. 2003. Методика за мониторинг на европейския лалугер – предложение. В: Ботева Д. (ред.): Разработване и прилагане на система за екологичен мониторинг на Националните паркове “Рила” и “Централен Балкан”: 187- 216. В интернет (full pdf): http://www.bulgariannationalparks.org (непубликувано).
Стефанов В. 2006. Концепция за опазване на местообитанията на лалугера (Spermophilus citellus) в рамките на НАТУРА 2000. 42стр. В интернет (full pdf): http://www.greenbalkans.org (непубликувано).

1950-2000

Димитрова П. 1974. Бялата кръвна картина при европейския лалугер (Citellus citellus L.) и нейното циклично изменение. – Изв. Зоол. инст. с музей, БАН, XL: 153-166
Димитрова П. 1975. Сравнително морфофизиологични изследвания на кръвта при европейския лалугер Citellus citellus L. и обикновената катерица Sciurus vulgaris L. Автореф. дисерт. труд. (БАН). 21 стр.
Йотов С. 1993. Пространствена структура и поведение на европейския лалугер (Citellus citellus L.). Дипломна работа. София, СУ “Св. Климент Охридски”, 48 стр.
Марков Г. 1952. Бозайниците в зоната на полезащитните горски пояси в Добруджа. – Природа. 2(3): 62-65.
Марков Г. 1957. Изследвания върху систематиката на Citellus citellus L. – Изв. Зоол. инст. с музей, БАН, 6: 453-490.
Паспалев Г., Ц. Пешев. 1957. Принос върху екологията на Citellus citellus L. в България. – Изв. Почв. Инст. 4: 175-189.
Пешев Ц. 1955. Систематични и биологични изследвания върху Citellus citellus L. В България. – Изв. Зоол. инст. БАН. 4-5: 277-325.
Страка Ф. 1959. Някой особености в храненето на лалугера у  нас. сп. Природа Страка Ф. 1961. Принос към биоекологията и борбата с европейския лалугер (Citellus citellus L.) в България. – Изв. на Центр. Науч-излсед. инст. за раст. защита, 1: 24-63.

В чужбина:

Amori G. 1996. Spermophilus citellus. In: IUCN 2006. 2006 IUCN Red List of Threatened Species; Available from: http://www.iucnredlist.org/
Armitage K. 1981. Sociality as a life-history tactic of ground squirrels. – Oecologia, 48: 36–49.
Franguedakis-Tsolis S., J. Ondrias. 1985. Geographic variation of the ground squirrel Citellus citellus (Mammalia: Rodentia) in Greece with a description of a new subspecies. – Saugetierkundliche Mitteilungen, 32: 185-198
Gur H., M. Gur. 2005. Annual cycle of activity, reproduction, and body mass of anatolian ground squirrel (Spermophilus xanthoprymnus) in Turkey. – Journal of Mammalogy, 86(1): 7-14
Hoffmann I.E., E. Millesi and J.P. Dittami. 1997. Survival and longevity in European ground squirrels, Spermophilus citellus. – Advances in Ethology, 32: 258.
Hoffmann I.E., E. Millesi, K. Pieta and J.P. Dittami. 2003. Anthropogenic effects on the population ecology of European ground squirrels (Spermophilus citellus) at the periphery of their geographic range. – Mammalian biology, 68(4): 205-213.
Hoffmann I.E., E. Millesi, S. Huber, L.G. Everts and J.P. Dittami. 2003. Population dynamics of European ground squirrels (Spermophilus citellus) in a suburban area. –  Journal of Mammalogy, 84: 615-626.
Huber S., I.E. Hoffmann, E. Millesi, J.P. Dittami and W. Arnold. 2001. Explaining the seasonal decline in litter size in European ground squirrels. – Ecography, 24: 205–211.
Huber S., Е. Millesi, М. Walzl, J. Dittami and W. Arnold. 1999. Reproductive effort and costs of reproduction in female European ground squirrels. – Oecologia, 121: 19–24.
Katona K., O. Vaczi and V. Altbacker. 2002. Topografic distribution and daily activity of the European ground squirrel population in Bugacpuszta, Hungary. – Acta theriologica, 47(1): 45-54.
Krystufek B. 1999. Spermophilus citellus (Linnaeus, 1766). – In: Mitchell-Jones A.J.(ed.): The atlas of European mammals. London (Academic Press): 190–191.
Krystufek B. 1990. Nonmetric cranial variation and divergence European sousliks (Citellus citellus) from Yugoslavia (Rodentia, Sciuridae). – Bonn. Zool. Beitr., 57: 351-355.
Krystufek B. 1993. European souslik (Spermophilus citellus; Rodentia, Mammalia) of Macedonia. – Scopolia, 30: 1-39.
Krystufek B. 1996. Phenetic variaton in the European souslik, Spermophilus citellus (Mammalia: Rodentia). – Bonn. Zool. Beitr., 46(1-4): 93-109.
Millesi E., A.M. Strijkstra, I.E. Hoffmann, J.P. Dittami and S. Daan. 1999а. Sex and age differences in mass, morphology, and annual cycle in European ground squirrels, Spermophilus citellus. – Journal of Mammalogy, 80: 218–231.
Millesi E., S. Huber, J.P. Dittami, I.E. Hoffmann and S. Daan. 1998. Parameters of mating effort and success in male European ground squirrels, Spermophilus citellus. – Ethology, 104: 298–313.
Millesi E., S. Huber, K. Pieta, M. Walzl, W. Arnold and J.P. Dittami. 2000a. Estrus and estrogen changes in mated and unmated free-living European ground squirrels. - Horm. Behav., 37: 190–197.
Millesi E., S. Huber, L.G. Everts and J.P. Dittami. 1999b. Reproductive decisions in female European ground squirrels: factors affecting reproductive output and maternal investment. – Ethology, 105: 163–175.
Millesi E., S. Huber, M. Walzl and J.P. Dittami. 2000b. Follicular development and hibernation in European ground squirrels. - In: Heldmaier G., M. Klingenspor  (ed.): Life in the cold. Berlin (Springer): 285–292.
Ozkurt S., N. Yigit, E. Colak, M. Sozen and M. Gharkheloo. 2005. Observation on the ecology, reproduction and behavior of Spermophilus Bennet, 1835 (Mammalia: Rodentia) in Turkey. – Turkish Journal of Zoology, 29: 91-99.
Ruzic A. 1978. Der oder das Europaische Ziesel (Citellus citellus). In: Niethammer J., F. Krapp (ed.): Handbuch der Saugetiere Europas 1. Wiesbaden, (Akademische Verlagsgesellschaft): 122–144.
Vaczi O., B. Koosz and V. Altbacker. 2001. The effect of ambient temperature on daily activity pattern of European susliks. – Ethology, 36: 279.
Vaczi O., B. Koosz and V. Altbacker. 2006. Modified ambient temperature perception affects daily activity patterns in the European ground squirrel (Spermophilus citellus). – Journal of Mammalogy, 87(1): 54–59.

 
 
 
новини
публикации
литература
галерия
спонсори
връзки
 
 
 
 
 
обща информация биология и екология заплахи опазване новини публикации литература галерия спонсори връзки
 
кои сме ние
webmaster
как да помогнем
биология и екология заплахи опазване кои сме ние как да помогнем