Как да помогнем?
 
:: Като приемем, че всяко живо същество на планетата Земя има равни права с нас хората. Дори и най-малките и на изглед незначителни организми може да се окажат жизненоважни за функционирането на екосистемите.
 
:: Като спазваме българските и международни природозащитни закони. Това означава да не замърсяваме и унищожаваме естествените местообитания на видовете. Да не убиваме и обезпокояваме застрашените и строго защитени видове животни. Да съобщаваме на Регионалните Инспекции по Околна Среда и Води (РИОСВ), за наблюдавани нередности.
 
:: Като участваме в природозащитни акции и дейности организирани от правителствени и неправителствени организации.
 
:: Като участваме и подпомагаме научните изследвания на застрашените видовете включително европейския лалугер.  Научните изследвания предшестват всички останали дейности по опазването на един вид. Без научно обосновани факти не можем да знаем точните причини за изчезването на вида, нито можем да предвидим мерките който могат да се вземат за неговото спасяване.
 
:: Като дадем информация за местоположението на лалугерови колонии и тяхната приблизителна численост. Също и броя и видовете хищници обитаващи района, степента и вида на антропогенно въздействие и др.
 
:: Като направим анкети за миналото и сегашно състояние на лалугеровите колонии.
 

Дали ще продължи да съществува това интересно животно - лалугера, зависи само от нас хората!

Като защитаваме него,
ние съхраняваме природата и себе си!

.:: Свържете се с нас! ::.

 
 
новини
публикации
литература
галерия
спонсори
връзки
 
 
 
 
 
обща информация биология и екология заплахи опазване новини публикации литература галерия спонсори връзки
 
кои сме ние
webmaster
как да помогнем
обща информация биология и екология заплахи опазване кои сме ние