Опазване
Консервационен статус

Европейския лалугер е основен хранителен ресурс за много видове животни повечето от който световно застрашени. Числеността му намалява навсякъде в Европа. Затова той е обявен за СТРОГО ЗАЩИТЕН ВИД !

Включен е в много европейски и български природозащитни закони и конвенции:

 
:: Закона за Биологичното Разнообразие (ДВ, бр.77, 2002) - приложение № 2 към чл.6 ал.1. (т.2) и ал.3. които гласят следното “Защитени зони се обявяват за опазване на местообитания на видовете посочени в приложение № 2” и, че “Застрашените от изчезване растителни и животински видове, включени в приложение № 2, са приоритетни за опазване
 
:: Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания (Бернска конвенция) - приложение№ 2 – включващ строго защитени видове от фауната.
            Тази конвенция за съжаление е ратифицирана от Великото Народно Събрание на Република България с изричното допълнение, че “поради големите популации в Република България” защитата на европейския лалугер на “нейната територия не е необходима”.
 
:: Директива 92/43/ЕЕС относно съхранение на природните местообитания и дивата флора и фауна - приложение ІІ и ІV.
 
:: Списъка на световно застрашените животни на Международния Съюз за Защита на Природата (IUCN) с категория – уязвим (V1a). Като основни застрашаващи фактори се посочват продължаващото разрушаване и деградация на хабитатите от Селското стопанство. (Amori, G. 1996. Spermophilus citellus. In: IUCN 2006. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. www.iucnredlist.org)
 
:: Червената Книга на България. В изданието от 1985г. (Червената книга на Република България, т.2. Животни, 1985, Изд. на БАН, София) вида не е включен. В процес на изработка е новата Червена Книга на България, том Животни. Има всички индикации, че европейския лалугер ще влезе в нея с категория - уязвим
 

 

Какво правим ние за защитата на лалугера в България?
 

За нас защитата на европейския лалугер е главна, но не единствена цел. Сам по себе си той е важен вид, но също толкова важни са и неговите естествени хищници заплашени от изчезване - пъстър пор, степен пор, скален орел, царски орел, ловен сокол и др.

За нас, основен приоритет е защитата на естествените местообитания на европейския лалугер (пасищата, естествени степни местообитания и др.), които се обитават и от много други различни животински и растителни видове.

Като цяло нашите дейности могат да се обобщят в следното:

 

:: Картиране на местообитанията на европейския лалугер в България. Заедно с картирането ние правим и цялостна характеристика (почви, растителност, хищници, антропогенно влияние и др.) на тези местообитания.

 
:: Научни изследвания на избрани (моделни) лалугерови колонии в България.  На моделните колонии се провеждат изследвания за изясняване на въпроси свързани с подвидовия таксономичен статус, популационата динамика, поведението, репродуктивните стратегии, физиологичното състояние и др. Изследванията се извършват съвместно с учени от Института по Зоология (БАН), Централната Лаборатория по Обща Екология (БАН) и др.
 
:: Определяне на националното покритие и численост на лалугера за нуждите на националната екологична мрежа на България - НАТУРА 2000.
 
:: Определяне на потенциалните НАТУРА 2000 места за  европейския лалугер в  България.
 
:: Изготвяне на цялостна концепция за мониторинг на вида на локално и национално ниво с оглед бъдещите промени в селскостопанската политика на България.
 
:: Участие на международни и национални семинари, конференции и форуми засягащи изследването и защитата на застрашени от изчезване бозайници.
 
:: Партньорство с близки и сродни неправителствени организации действащи за опазването на застрашени видове животни.
 
:: Осъществяване на връзка с Правителствени институции, Научни организации, Дирекции на Национални и Природни паркове и др. по проблемите свързани с опазването на застрашени видове бозайници.
 
:: Природозащитни политика и изнасяне на лекции в средните и висшите училища.
 
:: Издаване на информационни материали, публикуване на статии в местни и национални медии по въпросите свързани с защитата и изследването на застрашени видове животни.
 
 
новини
публикации
литература
галерия
спонсори
връзки
 
 
 
 
 
обща информация биология и екология заплахи опазване новини публикации литература галерия спонсори връзки
 
кои сме ние
webmaster
обща информация биология и екология заплахи кои сме ние как да помогнем